Algemene voorwaarden J & R Trucking B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van J & R Trucking B.V. (verder te noemen: “J & R”) met de opdrachtgever.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van J & R en op iedere overeenkomst evenals op de levering en het gebruik van diensten (verder te noemen: “overeenkomst”). Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van alle algemene voorwaarden die bij de totstandkoming van een eerdere overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

1.3 De opdrachtgever verklaart zich te alle tijden akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden, waarvan hij kennis heeft genomen en die hij heeft aanvaard.

1.4 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen prevaleren de algemene voorwaarden van J & R. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers, hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing.

1.5 Indien opdrachtgever in zijn aanbod, orderbevestiging of andere correspondentie met betrekking tot levering en/of het gebruik van diensten zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt toepasselijkheid ervan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig uitsluitend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorafgaande niet af.

1.6 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74408968. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

Artikel 2 AVC en CMR.

2.1 In aanvulling op hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn op al onze werkzaamheden, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

  • Binnenlands vervoer: De Algemene Vervoerscondities (AVC), gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken

te Amsterdam en Rotterdam.

  • Grensoverschrijdend vervoer: Het CMR verdrag en aanvullend daarop voorgenoemde AVC.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

2.2 Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst van de voorwaarden en teksten genoemd in artikel 2.1 en de algemene voorwaarden van J&R, die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid, zal uitsluitend

de gedeponeerde tekst gelden.

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden.

3.1 Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Betalingsvoorwaarden van Transport en Logistiek Nederland,

gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 juli 2002. Steeds is de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

3.2 Door de opdrachtgever verschuldigde betalingen dienen binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De hiervoor genoemde termijn is fataal, zodat

de verschuldigde bedragen na het verval van de overeengekomen termijn direct opeisbaar zijn.

3.3 Indien na het verstrijken van de termijn van 14 dagen geen (volledige) betaling door J & R is ontvangen, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, berekend over het (nog) verschuldigde bedrag. Kosten voor eventuele incasso bij overschrijding van de betalingstermijn zijn altijd volledig voor rekening van de opdrachtgever.

3.4 De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim. Een nadere sommatie of ingebrekestelling is niet vereist. J & R is in dat geval gerechtigd om verdere uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

3.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd verrekening toe te passen ten aanzien van bedragen, welke J & R aan de opdrachtgever in rekening brengt.

3.6 Reclamaties door de opdrachtgever dienen, op straffe van verval van het recht op reclamatie, binnen acht dagen na de factuurdatum door J & R te zijn ontvangen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid.

4.1 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot datgene wat in artikel 2, de van de toepassing zijnde aanvullende voorwaarden bepalen.

4.2 J & R is niet aansprakelijk voor schade en kosten, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld onzerzijds, hoe ook genaamd en/of

ontstaan, indien een opdrachtgever al dan niet tegen vergoeding:

  • gebruikt maakt van J & R materieel;
  • J & R heeft verzocht bepaalde werkzaamheden, die geen onderdeel uitmaken van eventuele reeds eerder gesloten overeenkomsten, te verrichten en wij ter zake volgens instructies gegeven door of vanwege opdrachtgever en/of die andere derde hebben gehandeld;
  • beladen dan wel onbeladen materieel aan J & R overdraagt en/of ter beschikking stelt welke niet aan de wettelijke normen en eisen voldoet, waaronder onjuiste belading;
  • tijdcritische zendingen door J & R laat vervoeren die, vanwege onmacht en/of wettelijke bepalingen, niet binnen de gestelde levertijden afgeleverd kunnen worden;
  • goederen en/of materieel stalt of parkeert op een van onze terreinen of in gebouwen.

4.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of kosten – hoe dan ook genaamd en ontstaan, indien deze schade en/of kosten voortvloeien uit diensten, werkzaamheden en/of leveringen, welke om niet zijn geschied, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade is en/of kosten zijn ontstaan ten gevolge van opzet dan wel met opzet gelijk te stellen grove fouten onzerzijds.

4.4 Wij bedingen alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke wij ter afwering van onze eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever dan wel enige derde kunnen inroepen, mede ten behoeve van onze ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen wij ingevolge de wet aansprakelijk zouden zijn.

4.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet onze wettelijke aansprakelijkheid ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

4.6 Gevolgschade is ten alle tijden uitgesloten.

Artikel 5 Verzekering.

5.1 Gezien de aansprakelijkheidsbeperking is beperkt tot datgene wat in artikel 2 van toepassing zijnde genoemde aanvullende voorwaarden is genoemd, raadt J & R dringend aan de goederen tijdens transport voor de werkelijke waarde tegen transportrisico te verzekeren.

Artikel 6 Tarieven.

6.1 Alle aanbiedingen van J & R, in welke vorm ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

6.2 De tarieven zijn exclusief BTW en exclusief additionele kosten.

6.3 Op alle tarieven is een brandstoftoeslag van toepassing.

6.4 In geval van externe kostenstijgingen is J & R gerechtigd de tarieven aan te passen. J & R zal de opdrachtgever hierover tijdig informeren.

6.5 Alle tarieven van J & R gaan uit van Tilburg als start- dan wel als eindplaats van de werkzaamheden. Tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 7 Vervoersvoorwaarden.

7.1 Opdrachtgever dient te zorgen voor een deugelijke verpakking van de goederen en een duidelijke etikettering.

7.2 De verlader/afzender/aanbieder van gevaarlijke stoffen is altijd verantwoordelijk voor de juiste etikettering, verpakking, vervoersdocumenten en een afzenderverklaring, een en ander in de voorgeschreven talen.

7.3 Indien opdrachtgever speciale wensen of instructies heeft met betrekking tot het transport dienen deze vooraf, schriftelijk aan J&R kenbaar te worden gemaakt. Hiervoor kunnen extra toeslagen berekend worden.

7.4 Indien bij het laden en/of lossen door ons geen controle mogelijk is en/of het vervoer door controle aanmerkelijk zal worden vertraagd, een en ander ter onzer beoordeling, zijn wij niet gebonden aan het stuksaantal en/of staat van de lading en/of inhoud, zoals opgegeven door opdrachtgever en/of is vermeld in de vrachtbrief.

7.5 Tenzij anders overeengekomen bedragen de normtijden voor het laden en/of lossen per adres 15 minuten voor de eerste pallet en voor iedere volgende pallet 2 minuten.

Artikel 8 Geheimhouding en niet overname.

8.1 Opdrachtgever erkent dat haar door J & R geheimhouding is opgelegd van alle informatie en bijzonderheden welke uit iedere aanbieding of overeenkomst voortvloeien die J & R betreffen of daarmee verband houden.

8.2 Gedurende de looptijd van de samenwerking tussen J & R en opdrachtgever alsmede gedurende één jaar daarna zal opdrachtgever of een daaraan gelieerde onderneming geen directe of indirecte werknemers van J & R in dienst nemen, noch direct of indirect daarmee andersoortige zakelijke relaties aangaan, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van J & R.

8.3 Bij het niet naleven van artikel 8.1 en/of 8.2 is opdrachtgever aan J & R een direct opeisbare boete verschuldigd van €5000,- onverminderd het recht van J & R om de daadwerkelijk geleden schade op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 9 Toepasselijk recht.

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen J & R en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Versie 19.4

J&R Trucking